Р438/24Про затвердження Порядку списання майна, що є спільноювласністютериторіальних громад сіл, селища, містаРоздільнянського району.

 

У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку списання  майна, що є спільноювласністютериторіальних громад сіл, селища, містаРоздільнянського району.

            Відповідно до статті 143 КонституціїУкраїни, статей 317, 319, 327 Цивільного кодексу України,   пункту 20 частини 1 статті 43, пункту 18частини 1 статті 44, частини 6 статті 60  Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності», Постанови КабінетуМіністрівУкраїни «Про затвердження методик проведенняаналізувпливу та відстеженнярезультативності регуляторного акта», рішення Роздільнянської районної ради від 01.03.11 року № 60-VI«Про делегування Роздільнянської районної державної адмімнстрації окремих повноважень районної ради», враховуючивисновки та рекомендаціїпостійнихкомісійрайонної ради з питаньспільноївласностітериторіальних громад району, приватизаціїкомунальноївласності, забезпеченнязаконності та громадського порядку та з питаньрегуляторноїполітики, підтримки і розвиткупідприємницькоїдіяльності, торговельного і побутовогообслуговуваннянаселення, районна рада

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити Порядок списання  майна, що є спільноювласністютериторіальних громад сіл, селища, містаРоздільнянського району (додається).  

2.Забезпеченнявиконання заходів з відстеженнярезультативності регуляторного акту покласти на Роздільнянську районну державну адміністрацію. 

3. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісіюрайонної ради з питаньспільноївласностітериторіальних громад району, приватизаціїкомунальноївласності, забезпеченнязаконності та громадського порядку та постійну комісіїрайонної ради з питаньрегуляторноїполітики, підтримки і розвиткупідприємницькоїдіяльності, торговельного і побутовогообслуговуваннянаселення.

Голова районної ради                                                        С.М.Крилов

 

26 жовтня 2012 року

438-VI

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенняРоздільнянськоїрайонної ради

від26 жовтня 2012 року

438-VI

 

 

 

Порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району.

 

 

Загальна частина

 

 

1. Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району, управління яким здійснює Роздільнянська районна рада Одеської області.

 

2. Дія цього Порядку поширюється на майно, строк використання якого більше одного року, що відповідно до рішень Роздільнянської районної ради передано на баланс державним установам та організаціям, комунальним підприємствам та установам районної ради та органам місцевого самоврядування і закріплене за останніми на праві господарського відання.

Дія цього Положення не поширюється на списання:

 

цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів; майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони тощо).

 

Майна, на яке, відповідно до нормативно-правових актів України, встановлена заборона на списання(майно бюджетних установ)

 

3. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

4. Списанню підлягає майно ,з урахуванням вимог передбачених ст. 32 Порядку, яке:

 

-       не може бути в установленому порядку відчужене;

 

-       не може бути безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям, органам місцевого самоврядування та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

 

-       майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання балансоутримувачем, або районною радою, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

 

-       пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

 

5. При цьому, списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків нестачі, спричиненої діями, що переслідуються в кримінальному або адміністративному порядку, коли списання здійснюється по факту виявлення збитків, завданих протиправними діями.

 

6. Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

 

 

 

Прийняття рішення про списання майна.

 

 

 

7. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

 

8. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає суб’єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

 

а) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на роботу підприємства, установи, інших балансоутримувачів та власника майна при виконанні ними своїх функцій, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

 

б) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

 

в) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

 

г) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

 

д) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

 

е) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

 

є) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме:

 

дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

 

9. Відповідні документи разом із супровідним листом подається до районної ради та в обов’язковому порядку повинні бути розглянуті постійною комісією районної ради з питань спільної власності територіальних громад району та регуляторної політики (за необхідності на інших профільних комісіях).

 

10. У разі потреби суб’єкт управління, або профільна постійна комісія районної ради, яка здійснює попередній розгляд відповідного питання можуть запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових документів, які необхідно надати до районної ради, надсилається суб’єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження зазначених у пункті 8 цього Порядку документів.

 

11. Подані документи про можливість списання комунального майна виноситься на розгляд найближчої сесії районної ради з урахуванням вимог ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

12. Рішення про надання згоди на списання майна або відмови у задоволенні клопотання оформлюється у формі розпорядчого акта.

 

13. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

 

-           суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

 

-           суб’єкт господарювання подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

 

-           у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

 

14. У разі потреби постійна комісія районної ради з питань спільної власності територіальних громад району та регуляторної політики може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

 

 

 

 

 

Утворення суб’єктом господарювання комісії із списання майна, її завдання та повноваження.

 

 

 

15. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі — комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами — головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб’єкта господарювання, а також представник Комітету по приватизації та оренді комунального майна Роздільнянської районної ради, інші фахівці (за необхідності). У випадку списання нерухомого майна до складу комісії обов’язково включається представник постійної комісії з питань бюджету, банківської діяльності та представник постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад району.

16. Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання (балансоутримувача).

 

17. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, тощо), суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

 

18. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єкти управління можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

 

19. Комісія:

 

а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

 

б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

 

в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

 

г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

 

д) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

 

е) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

 

є) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

 

20. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

 

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

 

- акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

 

- акти на списання майна;

 

- інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

 

21. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

 

22. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

23. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

 

24. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

 

25. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

      У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих об'єктів, комісія повинна перевірити відповідність призначеного до списання обладнання, обладнанню, передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств, цехів (виробництв), що затверджений вищестоящою організацією, і зробити в акті на їх списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

 

26. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

 

 

 

Механізм списання майна.

 

 

 

27. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття Роздільнянською районною радою рішення про надання згоди (згідно з цим Порядком) на списання майна.

 

28. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно, з урахуванням вимог передбачених ст. 33 Порядку.

 

29. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 

30. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

 

31. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

 

32. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

 

33. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

   Кошти,  отримані балансоутримувачами від реалізації списаних матеріальних цінностей, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні балансоутримувачів, витрачаються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

 

34. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають Роздільнянській районній раді у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

 

35. У разі наявності зауважень до звіту суб’єкт управління повертає його суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

 

36. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання суб’єкту управління звіту про списання майна.

 

37. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб’єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.

 

38. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.

 

39. Роздільнянська районна рада забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

 

 

Календар новин

<< < Грудень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31