Статті

Пр05/26Про затвердження договору на відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації орендарем Громадською організацією “Футбольний клуб

 

У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження договору на відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації орендарем Громадською організацією “Футбольний клуб Кучурган” в особі Раковича Андрія Володимировича, площею 304,75 кв. м., яке розміщене на 1 поверсі приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Кучурган за адресою: вул. Леніна 177а,                с. Кучурган, Роздільнянського району, Одеської області

 

           Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, пунктів 4,5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2,3,5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України                             «Про методику розрахунку орендної плати за оренду державного майна та пропозиції її розподілу», враховуючи лист голови районної державної адміністрації від 13 грудня 2012 року за вих.№3193/1/15/01-34 та висновки постійної комісії районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку, районна рада  

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити договір на відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації орендарем Громадською організацією “Футбольний клуб Кучурган” в особі Ракович Андрія Володимировича, площею 304,75 кв. м., яке розміщене на 1 поверсі приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Кучурган за адресою: вул. Леніна 177а, с. Кучурган, Роздільнянського району, Одеської області (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку.

 

 

 

   Проект рішення підготовлений постійною комісією районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності,

забезпечення законності та громадського порядку

 

 

 

 

 

 

 

“ ЗАТВЕРДЖЕНО ”

                                                                          Рішенням Роздільнянської районної ради

                                                                                  від «___«_________2012р. № ___________

                                                                                   _________________________С.М. Крилов                                                              

ДОГОВІР

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання

орендованого нерухомого майна та надання комунальних

послуг орендарю.

м. Роздільна                                                                                           “     “ ____________2012р.

     Відділ освіти Роздільнянської районної адміністрації (надалі - Балансоутримувач), в особі начальника Сухого Миколи Дмитровича, що діє на підставі положення , з одного боку,                             № 1130/А-2011 від 17.11.2011 року та Громадська організація “Футбольний клуб Кучурган” (надалі - Орендар) в особі Ракович Андрія Володимировича, що діє на підставі статуту   з іншого боку, уклали цей Договір про нижчезазначене:

                                                       1. Предмет Договору

1.1. Балансоутримувач відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою: м. Роздільнянський р-н. с. Кучурган вул. Леніна 177 а , загальною площею 304,75кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором. Крім пропорційно займаної площі, Договір може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі. Орендар користується приміщенням, яке складається з приміщення, загальною площею 304,75 кв. м, розміщене на 1 поверсі Будівлі, вартістю експертною 9026,00 грн. (надалі - орендоване Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщення, що додається до договору. Орендоване Приміщення використовується для проведення спортивних занять .

                                                            2. Обов'язки Сторін

2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних житлових умов і здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями. Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором. Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та

іншими суб'єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та приміщенням за цим Договором.

2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або організацію, яка обслуговує

Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, Приміщення.

2.2.3. Не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату

на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за

санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі,

технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт

відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в

Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що

обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання

Приміщення і усунення неполадок.

2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів

Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

                                                                  3. Права Сторін

3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів

Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що

наведені в пункті 2.2.3 Договору.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою

виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і неприйняття необхідних

заходів щодо підприємств, що обслуговують Будівлю, припинити внесення платежів за

обслуговування та ремонт Будівлі до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки

зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним

законодавством.

3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії)

строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом,

записом в журналі заяв і т. п.), зменшити місячну плату за таким видом послуг на %.

3.2.4. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, понесених внаслідок

неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку.

3.2.5. Інші умови: ___________________________________________________

                                          4. Відповідальність і вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом

переговорів вирішуються у судовому порядку.

                                5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

5.1.Цей Договір діє від 20 грудня 2012 року до 19 листопада 2015.

На період літніх канікул, орендна плата не нараховується.

5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін.

Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з

дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням

арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору

після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, він вважається

продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на

Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або

припинення чинності цього Договору і зберігає свою чинність для нового власника

Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим

Договором або чинним законодавством.

5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна; достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням арбітражного суду; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним

законодавством України.

5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову

юридичну силу, по два для кожної із сторін.

                                        6. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Балансоутримувач: Відділ освіти Роздільнянської РДА

ОКПО 02145257

67400 м.Роздільна вул. К.Маркса 17

р/р 35420066001590

МФО 828011

ГУДКСУ в Одеській області

Орендар : Громадська організація “Футбольний клуб Кучурган”

Одеська обл.

Роздільнянський р-н.

с. Кучурган

ул. Філатова 28

                   7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

7.1. План розміщення Приміщення

7.2. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та

інші послуги Балансоутримувача.

 

Балансоутримувач                                                                        Орендар

_______________М.Д. Сухой                                                 _______________ А.В. Ракович

М. П.                                                                                                                                М. П.

                                                                                               Додаток 1

                                                                                               до договору оренди № _______

                                                                                               від “___” _____________2012р.

                                               Розрахунок орендної плати

                                      та відшкодування комунальних послуг

 

 

1.Розрахунок орендної плати

1.Вартість нежитлового приміщення - 9026,00 грн.

2.Площа, що орендується 304,75 кв. м.

3. Кількість місяців на рік — 9.

9026,00 : 9 х 17% = 170,49 грн.

4.Сума орендної плати на місяць — 170,49 грн.

5.Вартість оренди на 9 місяців складає 1534,42грн.  

                                  2.Розрахунок відшкодування комунальних послуг.

Електроенергія:

   - Електрична енергія - 1,136 грн. за кВт;

   - Споживання за 1 день — 2,1 кВт;

   - Вартість електроенергії на 1 місяць — 47,71 грн;

   - Вартість електроенергії за 9 місяців - 429,41 грн.

Водопостачання:

   - вартість води — 7,18 грн, за м 3;

               - споживання за 1 день — 0,25 м3;

              - кількість робочих днів — 20;

               - вартість води на місяць — 35,90 грн;

               - вартість води на 9 місяців — 323,10 грн.

 

Опалення:

- Природний газ — 4,7131грн за 1м3

   - Споживання за 4 години занять — 6,17 м3

   - Вартість природного газу за 1 міс. — 581,60грн.

   - Вартість природного газу за 6 міс. - 3489,60грн.

Орендна плата за 9 місяців складає 1534,42 грн.

Комунальні послуги за 9 місяців без опалення — 752,51грн.

Комунальні послуги в опалювальний сезон — 4242,11грн.  

Орендодавець                                                                                   Орендар

67400                                                                                     67450 Одеська обл.        

               Роздільнянський р-н с.Кучурган                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одеська обл.                                                                         вул. Філатова б 28  

м. Роздільна                                                                                

вул. К. Маркса 17                                                                      

 

_______________М.Д. Сухой                                                 _______________ А.В. Ракович

М. П.                                                                                                                               М. П.

                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                  до договору оренди № _______

                                                                                                  від “___” _____________2012р.

                                                       Акт

                                     приймання — передачі

                           приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кучурган

 

м. Роздільна                                                                               “___” __________2012р.

 

 

     Ми, що підписалися нижче, відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації , в особі начальника Сухого Миколи Дмитровича, що діє на підставі положення №1130 від 17.11.2011року (Орендодавець) з однієї сторони та Громадська організація “Футбольний клуб Кучурган”, в особі Ракович Андрія Володимировича   , що діє на Статуту (Орендар) з іншої сторони уклали цей Акт про нижченаведене:

Орендодавець передає, а орендар приймає:

  1. 1.Частину будівлі — рік побудови - 1976 , загальною площею — 304,75 кв.м.;

Стан майна на момент підписання договору задовільний.

Передача майна виконується згідно з п, 12 договору оренди нежитлового приміщення від     “___” _____________2012року.

Передав:                                                                                       Прийняв:

Начальник відділу освіти                                                 Громадська організація

Роздільнянської РДА                                                       Футбольний клуб Кучурган

______________М.Д. Сухой                                           _________________А.В. Ракович

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30