Статті

Р246/16Про затвердження договору оренди (визначеного майна), яке знаходиться на балансі Роздільнянської районної ради, між Роздільнянською районною радою та Роздільнянською районною державною адміністрацією

 

У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження договору оренди (визначеного майна), яке знаходиться на балансі Роздільнянської районної ради, між Роздільнянською районною радою та Роздільнянською районною державною адміністрацією

 

            Відповідно до пункту 19, частини 1 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи лист першого заступника голови районної державної адміністрації, висновки постійної комісії районної ради з питань приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити договір оренди (визначеного майна), яке знаходиться на балансі Роздільнянської районної ради, між Роздільнянською районною радою та  Роздільнянською районною державною адміністрацією згідно з додатком (додається).
  1. Доручити голові Роздільнянської районної ради укласти договір оренди (визначеного майна), яке знаходиться на балансі Роздільнянської районної ради, між Роздільнянською районною радою та  Роздільнянською районною державною адміністрацією.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку.  

           Голова  районної ради                                                        С.М.Крилов

 

 

            29 грудня 2011 року

            №246-VI 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

 від 29 грудня 2011 року №246-VI 

 
ДОГОВІР ОРЕНДИ

місто Роздільна                                                                 «29» грудня 2011 року

 

Роздільнянська районна рада Одеської області (надалі іменується "Орендодавець") в особі голови Крилова С.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області (надалі іменується "Орендар") в особі голови                   Куракова О.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації, з другого боку,  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке.

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування майно, визначене у цьому Договорі, а також сплачувати Орендодавцеві плату за користування названим майном.

1.2. Повний перелік майна, що передається за цим Договором (надалі іменується "майно"), та визначення його ознак (найменування, тип, номери та інші характеристики) містяться в додатку N 1 до цього Договору.

1.3. Вказане в п. 1.2 цього Договору майно перебуває в робочому стані, відповідає вимогам техніки безпеки при роботі на ньому і підлягає переданню Орендареві на протязі п’яти днів з дня підписання цього Договору за актом приймання передачі.

Стаття 2.

 ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов'язки:

- своєчасно передати Орендареві майно в стані, який забезпечує його нормальне функціонування та можливість використання такого майна за його цільовим призначенням у відповідності до мети, визначеної у п. 1.3 цього Договору.

2.2. Орендодавець має наступні права:

- раз на 6 міс. здійснювати контроль технічного стану та цільового використання майна.

2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки:

- вчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування переданим майном та не допускати дій, які можуть призвести до пошкодження (псування) або знищення майна;

- підтримувати майно в технічно справному стані і після закінчення строку цього Договору чи його дострокового розірвання повернути майно Орендодавцеві за актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється їх печатками, в строк не пізніше 10 календарних днів з моменту виникнення підстав для повернення майна;

- за свій рахунок здійснювати поточний ремонт майна.

2.4. Орендар має наступні права:

- подовження строку дії Договору;

- переважного перед третіми особами придбання визначеного цим Договором майна у власність.

Стаття 3.

 РОЗМІР ТА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування майном в розмірі 1 грн. в рік шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавця.

3.2. Сторони за їх взаємною згодою, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, вправі змінити розмір, форму, порядок, періодичність плати за користування майном.

Стаття 4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі пошкодження або знищення (псування) майна наслідок порушення правил вико­ристання такого майна чи інших умисних дій Орендаря, останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями (бездіяльністю) шкоду в повному обсязі або за згодою Орендодавця проводить за свої кошти ремонт майна.

4.3. За прострочення передання майна Орендарю Орендодавець за кожний день прострочення сплачує Орендарю неустойку в розмірі 5% від його вартості.

4.4. За прострочення повернення майна Орендар за кожний день прострочення сплачує Орендодавцеві неустойку в розмірі 10% суми боргу.

Стаття 5.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

Стаття 6.

ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 31 грудня 2012 року.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

Стаття 7.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Стаття 8.

 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Орендодавець:

Орендар:

Роздільнянська районна рада Одеської   області, 67400, Код ЄДРПОУ 25033638

Одеська області, м. Роздільна, вул. Свердлова,9 р/р 35410038001798

банк ГУДКСУ в Одеській області. МФО банку 828011

Голова райради

 

________________ / С.М. Крилов/

 

м.п.

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської бласті,

67400, Одеська область, м. Роздільна,                 вул. Свердлова, 9, код ЄДРПОУ 04056859, р/р 35210001000584 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011.

 

Голова райдержадміністрації

 

________________ /О.М. Кураков/

 

м.п.

Додаток 1 до Договору оренди

від «29» грудня 2011 року

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА

що передається в оренду

Найменування

Кількість одиниць

Інвентарний номер

1.

Монітор Samsung 793 DF

2 шт.

10480025

10480027

2.

Системний блок

2 шт.

10480028

10480029

3.

Принтер Samsung ML 1615

2 шт.

10480032

10480033

4.

Клавіатура

2 шт.

1137089

1137090

5.

Миша

2 шт.

1137086

1137087

6.

Монітор 19’ Acer AL 1916 CS

1 шт.

10480043

7.

Багатофункціональний принтер

Samsung SCX 4200P

1 шт.

10480044

8.

Принтер Canon LBP 2900

1 шт.

10480042

9.

Клавіатура

1 шт.

1137111

10.

Миша

1 шт.

1137112

11.

Блок безперебійного живлення

Mustek Power Must 800VA

1 шт.

1137116

12.

Коврик для миші 22*25

1 шт.

1137113

13.

Фільтр  мережевий Gemix 3m

1 шт.

1137115

14.

Кабель для принтера USB 2.0

1 шт.

1137114

15.

Системний блок

1 шт.

10480045

16.

Багатофункціональний блок

Samsung SCX 4200

1 шт.

10480041

17.

Модуль пам’яті micro SD 4 Ств

1 шт.

18.

Диктофон Olympus VN – 8600 pc

1 шт.

19.

Чохол для фотоапарата «Lo wepro»

1 шт.

20.

Фотоапарат Olympus fe FE – 47

серія № И9УА57927

mini USB/тюльпан

        USB/mini USB

1 шт.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Орендодавець:

Орендар:

Роздільнянська районна рада Одеської   області, 67400, Код ЄДРПОУ 25033638

Одеська області, м. Роздільна, вул. Свердлова,9 р/р 35410038001798

банк ГУДКСУ в Одеській області. МФО банку 828011

Голова райради

 

________________ / С.М. Крилов/

м.п.

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської бласті,

67400, Одеська область, м. Роздільна,                 вул. Свердлова, 9, код ЄДРПОУ 04056859, р/р 35210001000584 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011.

Голова райдержадміністрації

 

________________ /О.М. Кураков

м.п.

Календар новин

<< < Травень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31