Статті

пр41/24Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Роздільнянського району

 

У К Р А Ї Н А

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

 П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження  Положення про порядок відчуження    майна, що є спільною власністю територіальних громад  сіл, селища, міста  Роздільнянського району

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 317, 319, 327 Цивільного кодексу України,    до пункту 20 частини 1 статті 43, пункту 18 частини1 статті 44, частини 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку та з питань регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення, районна рада

     ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити Положення про порядок відчуження    майна, що є спільною власністю  територіальних    громад  сіл, селища, міста  Роздільнянського району  (додається).

2.Забезпечення відстеження ефективності регуляторного акту покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення та Роздільнянської районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку.

           

                                                                                              Проект рішення підготовлено постійними комісіями районної ради з питань: спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку;  регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської районної ради

від_____ №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження майна, що є спільною  власністю територіальних громад сіл, селища,міста Роздільнянського району

 

Загальні положення

               1. Положення про порядок відчуження майна, що є спільною  власністю територіальних громад сіл, селища,міста Роздільнянського  району (надалі - Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про оренду державного та комунального майна", „Про приватизацію державного майна", „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

            2. Положення визначає порядок відчуження майна, що є спільною  власністю територіальних громад сіл, селища,міста Роздільнянського  району (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з районного бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання;

- районною радою на праві управління;

- районною    державною   адміністрацією  та  її   структурними   підрозділами   на   праві оперативного управління.

  3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється положеннями Закону України " Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

- майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів) та об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна - передача права власності на майно, яке перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом продажу за грошові кошти;

оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

      Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

Відчуження майна

5. З балансів підприємств, організацій, установ може бути відчужене майно, крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

6. Відчуження майна проводиться безпосередньо підприємствами, організаціями, установами після отримання на це відповідного дозволу. Дозвіл надається:

а) на об'єкти нерухомого майна - рішенням районної ради;

б) на інші об'єкти:

балансовою вартістю понад 5000 грн. і більше - розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії з питань  спільної власності територіальних громад району,приватизації комунальної власності,забезпечення законності та громадського порядку;

балансовою вартістю менше 5000 грн. - письмовим дозволом заступника голови районної ради.

         Строк дії дозволу на відчуження майна визначається органом чи посадовою особою, яка його надає і не може перевищує 12 місяців від дати його надання.

7. Для розгляду питання про надання дозволу на відчуження майна підприємство, організація, установа надає такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;

- відомість про вартість майна, яке пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1);

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи (довільної форми);

- звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження.

         Строк подання документів не може перевищувати 1 місяць від дати оцінки. За вимогою районної ради заявник подає додатково інформацію та документи необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

8. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

           Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем цього майна. При цьому витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об'єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

Звіт про оцінку майна оформляється відповідно до вимог стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 та стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється замовником оцінки при необхідності, або на вимогу районної ради відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та пунктів 62-67 стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1440.

9. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

10. Відчуження майна здійснюється підприємством, установою чи організацією на обліку в яких перебуває майно (балансоутримувач) виключно на конкурентних засадах - через проведення аукціонів у наступному порядку:

- після отримання відповідного дозволу наказом чи розпорядженням керівника створюється комісія по проведенню аукціону (далі Комісія) в складі голови та не менше двох членів. Комісія визначає початкову ціну продажу об'єкта та умови аукціону. Початкова ціна продажу об'єкта визначається у відповідності до здійсненої експертної оцінки і не може бути менше її.

         У місцевих засобах масової інформації (районній газеті „Вперед" ) публікується оголошення про продаж майна на аукціоні не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону. Оголошення повинно містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, фіксовані умови продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи голови комісії по проведенню аукціону.

Реєстрація учасників аукціону здійснюється Комісією. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох покупців. У разі надходження лише однієї заяви про участь у аукціоні Комісія приймає рішення про продаж майна шляхом викупу за початковою ціною.

          Для реєстрації покупців, як учасників аукціону, фізичні або юридичні особи повинні подати в Комісію відповідну заяву та документи:

для фізичної особи - копія паспорта;

для фізичної особи-підприємця - копія паспорта та копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва;

для юридичної особи - копія паспорта представника юридичної особи, довіреність, копії установчих документів юридичної особи, довідка юридичної особи про номери рахунків та їх банківські реквізити, з яких буде здійснюватись оплата за придбане майно.

            Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні - три дні до початку аукціону.

            Аукціон проводиться ведучим - головою Комісії. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта. Кожна наступна вартість, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).

Під час аукціону ведеться протокол, який підписується головою Комісії та покупцем, який одержав право на придбання об'єкта. У протоколі зазначаються фіксовані умови аукціону та ціна продажу об'єкта. У триденний термін протокол затверджується керівником підприємства-балансоутримувача.

          Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством-балансоутримувачем.

          Особа (фізична чи юридична), що стала переможцем конкурсу і відмовилась від підписання договору купівлі-продажу при повторному продажу об'єкта позбавляється права на участь у аукціоні.

            Договір включає: відомості про підприємство-балансоутримувач та покупця; назву та коротку характеристику об'єкта продажу; остаточну ціну продажу об'єкта; взаємні зобов'язання підприємства-балансоутримувача та покупця; момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

          Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від вартості продажу об'єкта.

            Передача майна покупцю здійснюється після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання - передачі.

          Якщо майно не було продане на аукціоні, підприємство, організація чи установа на балансі яких перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

       Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

            За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

            У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

            У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

          Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається розпорядженням голови Роздільнянської районної ради згідно з рекомендаціями постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад.       

Якщо після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, то ведучий має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, то торги припиняються.         

 

11 Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження майна (крім об'єктів нерухомості), за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

     За наявності у комунального підприємства, установи, закладу заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, та інших. 

      Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження об'єктів нерухомості, вносяться в дохід районного бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

12. Керівники підприємств, організацій та установ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.

Відчуження майна, переданого в оренду

13. Відчуження майна, переданого  в оренду, здійснюється орендодавцем з ініціативи орендаря в порядку,  зазначеному пунктом 5, та  за умови наявності відповідних положень у договорі оренди. При відчуженні майна, переданого в оренду, підлягає компенсації вартість необхідних витрат на невід’ємні поліпшення, які з дозволу орендодавця та управління комунального майна здійснювались орендарем за рахунок його власних коштів і призвели до збільшення ринкової вартості об’єкта, якщо інше не передбачено договором оренди.

14. Оцінка орендованого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем за час його оренди, проводиться з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки майна під час приватизації.

15Для отримання дозволу на відчуження майна орендодавець подає:

а)  документи, зазначені  в пункті 7 цього Положення;

б)  пропозиції щодо умов продажу майна та проект змін до договору оренди (вартості орендованого майна, переліку орендованого майна, орендної плати тощо);

в) документи, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна, яке пропонується до відчуження, у тому числі за придбані матеріали, конструкції тощо, які неможливо відокремити від нього без заподіяння йому шкоди;

г) аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого майна, яке пропонується до відчуження, за рахунок коштів орендаря;

д) інші документи для ідентифікації та оцінки невід’ємних поліпшень, надання яких передбачено Порядком оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час оренди, під час приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 27.02.2004 №377 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18.03.2004 за №343/8942.

16. Термін прийняття рішення про надання дозволу на відчуження майна чи відмову становить до 30 робочих днів від часу надходження до районної ради повного комплекту документів, визначених пунктом 7. 15. цього Положення, та затвердження висновку про вартість майна;

Дозвіл надається із визначенням       

- змін до договору оренди;

- умов продажу майна.

17. Всі зміни та доповнення до договорів оренди, пов'язані з відчуженням орендованого майна,   вносяться після реалізації майна на підставі попередніх умов між орендодавцем та орендарем.

18. Одержані внаслідок відчуження майна кошти  (за вирахуванням вартості необхідних невід’ємних поліпшень (якщо це передбачено договором), яка має бути погоджена з орендодавцем та використовуються відповідно до вимог договору оренди та згідно з пунктом 11. цього Положення.

Ринкова вартість необхідних невід’ємних поліпшень, що були здійснені за рахунок власних коштів орендаря і підлягають компенсації, розраховуються відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна. Зміна вартості орендованого майна в результаті його продажу способами, зазначеними пунктом 10 цього Положення, в частині визначення частки комунальної власності та частки орендаря у цьому майні, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 67 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

19. Відчуження орендованого майна здійснюється відповідно до пунктів 5-12 цього Положення.


Додаток (аналіз)

 

 

 

Календар новин

<< < Травень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31