Положення про постійні комісії Роздільнянської районної ради шостого скликання

У К Р А Ї Н А
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про постійні комісії Роздільнянської районної ради шостого скликання.

    Відповідно до частини 1 статті 43, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Роздільнянської районної ради шостого скликання,  районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії Роздільнянської районної ради шостого  скликання згідно з додатком (додається).


Голова районної ради                    І.Б.Сікачин

02 грудня 2010 року
№12-VI


Додаток
до рішення районної ради
від 02 грудня 2010 року № 12-VI


ПОЛОЖЕННЯ
 про постійні комісії Роздільнянської районної ради шостого скликання

Розділ 1.Загальні положення.

Стаття 1.
Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 2
     Постійні комісії обирається радою на строк її повноважень у кількості не менше 4-х осіб у складі голови і  членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
Стаття 3  
    Постійні комісії за дорученням ради, або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного  і культурного розвитку району, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Стаття 4
    Профільні постійні комісії, до компетенції яких віднесені відповідні питання,  попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
Стаття 5
    Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради, або за власною ініціативою, вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів. З питань, віднесених до відання ради, постійні комісії можуть вивчати роботу  районної державної  адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки постійні комісії  подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Стаття 6
    Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи, заслуховувати їх на засіданнях постійних комісій.
Стаття 7
    Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Стаття 8
     Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо  в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 9
    За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки, рекомендації, проекти рішень, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписується головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Стаття 10
    Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може залучати представників громадськості, спеціалістів і експертів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій,  можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови та заступника голови розглядатися на спільних засіданнях постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 11
    Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
Стаття 12
1.    Повноваження постійних комісій районної ради (далі постійні комісії) визначаються Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом районної ради та цим Положенням.
2.    Порядок утворення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій, організація їх роботи  визначається чинним законодавством і Регламентом районної ради.
Стаття 13
    Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості районного, господарського, соціально – культурного будівництва, а також інших факторів об’єктивного характеру.
Стаття 14
    Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй  підзвітними. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.
Стаття 15
    Постійні комісії будують свою роботу  на основі законності, гласності та вільного обговорення питань.

Розділ 2. Компетенція, функції і повноваження постійних комісій.

Стаття 16
Компетенція постійних комісій:
1.    Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.
До компетенції постійної комісії належить:
-    підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи районної ради, цього Положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних  та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики;
-    аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;
-     попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень голови районної державної адміністрації, інших посадових осіб, що призначаються радою, депутатів  ради, у випадках передбачених законодавством;
-    розгляд заяв та скарг депутатів пов’язаних з депутатською діяльністю;
-    розгляд заяв і скарг щодо депутатів районної ради;
-    узагальнення результатів  обговорення звітів депутатів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів;
-    співпраця з районною газетою «Вперед» в частині висвітлення  роботи районної ради та її депутатів;
-    бере участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання

2.    Постійна комісія з бюджету, банківської діяльності та фінансово-економічних питань
1.    Попередньо розглядає, узгоджує і вносить пропозиції на затвердження районної ради з наступних питань:
-    про проект районного бюджету, відрахування від доходів, розміри субвенцій місцевим бюджетам нижчого рівня;
-    про проекти програм соціально-економічного розвитку району;
-    про надходження і видатки цільового фонду;
-    про звіти щодо виконання бюджету, програми соціально-культурного розвитку району;
-    про звіт щодо надходження коштів в цільовий фонд та його витрати.
2.    Здійснює контроль:
-    за виконанням програми соціально-економічного розвитку району;
-    за виконанням бюджету, надходжень, за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів та видатки цільового фонду;
-    за укладанням договорів на оренду комунальної власності.
3.    Узгоджує і узагальнює пропозиції постійних комісій щодо галузей бюджетної сфери та соціально-економічного розвитку району і виносить їх на затвердження районної ради.
4.    Бере участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.
5. Погоджує проекти всіх нормативних актів ради, незалежно від суб’єкту їх   внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери

3.    Постійна комісія з  питань аграрної політики і земельних відносин, будівництва, транспорту і зв’язку
До компетенції постійної комісії належить:
-    попередній розгляд та узгодження проектів з нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, будівництва, транспорту і зв’язку;
-    попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку району в частині питань землекористування;
-    контроль за дотриманням рішень районної ради з питань землекористування;
-    участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання;
-    здійснення контролю за роботою автотранспортних підприємств всіх форм власності

4.  Постійна комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоровя та соціального захисту населення
До компетенції постійної комісії належить:
-    підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення в районі;
-    попередній розгляд відповідних розділів і показників планів та програм економічного та соціального розвитку району, розділів районного бюджету, розробка до них своїх зауважень і пропозицій;
-    проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;
-    надання методичної та організаційної допомоги відділам і управлінням районної державної адміністрації, установам освіти, культури, спорту, розташованих на території району;
-    ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань в районі;
-    участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання;
-    підготовка пропозицій щодо реформування системи освіти, культури і охорони здоров’я,  соціального захисту населення;
-    залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;
-    проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних відділів та управлінь районної державної адміністрації, установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що належать до комунальної власності району;
-    погодження проектів нормативних актів районної ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я незалежно від суб’єкта внесення.

5.  Постійна комісія з питань промислової політики, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства.
До компетенції постійної комісії належить:
-    попередній розгляд і аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку в частині відповідних питань;
-    попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм що стосуються промислової політики, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, житлово-комунального господарства (далі ЖКГ) району;
-    здійснення контролю за  запровадженням в районі енергозберігаючих технологій;
-    здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;
-    підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;
-    аналіз скарг мешканців району на роботу ЖКГ, розгляд заяв та скарг громадян на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань в ЖКГ;
-    попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів районного бюджету та програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ;
-    участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.


6.  Постійна комісія з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності, забезпечення законності та громадського порядку.
До компетенції постійної комісії належить:
-    попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних актів, що стосуються питань експлуатації, оренди комунальної власності, питань спільної власності територіальних громад району;
-    попередній розгляд і аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку в частині відповідних питань;
-    здійснення контролю за дотриманням принципів, умов і порядку проведення    приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень районної ради;
-    здійснення контролю та моніторингу  за дотриманням та виконанням рішень районної ради з питань спільної власності територіальних громад району, приватизації комунальної власності,  забезпечення законності та громадського порядку;
-    здійснення контролю за діяльністю районних комунальних підприємств спільної власності територіальних громад  району відповідно до чинного законодавства та статутної діяльності підприємств;
-    участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання;
-    підготовка висновків з усіх питань, що виносяться на розгляд районної ради щодо законності їх розгляду та відповідності діючому законодавству України відносно раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень відповідних звернень;
-    здійснення контролю щодо додержання законності у відділах і управліннях районної державної адміністрації, на підприємствах, установах і організаціях комунальної власності, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організацію їх прийому посадовими особами органів місцевого самоврядування району та райдержадміністрації.

   7.  Постійна комісія з питань регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення
До компетенції постійної комісії належить:
-    попередній розгляд і аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку в частині відповідних питань;
-    попередній розгляд, прийняття участі у розробці та підготовці експертних висновків щодо регуляторних актів;
контроль за виконанням заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
-    складання планів діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів;
-    попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих       програм,     що стосуються підприємництва торгівлі та побуту;
- здійснення контролю над управліннями та відділами районної державної адміністрації, що займаються реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності, видачею дозволів та ліцензій;
-    вивчення, аналіз стану розвитку підприємницької діяльності, торгівлі та побуту в районі та підготовка пропозицій щодо його поліпшення;
-    розробка і реалізація заходів, направлених на встановлення клімату довіри між владою та суб’єктами підприємництва, що діють у районі;
-    аналіз роботи об’єктів торговельного і побутового обслуговування, громадського харчування, їх належного утримання та ефективності експлуатації, необхідного рівня та якості послуг;
-    контроль за здійсненням заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торговельного  та побутового обслуговування, громадського харчування;
-    ініціювання прийняття рішень про скасування дозволів на експлуатацію об’єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
-    здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
-     участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання

   8.  Постійна комісія з питань екології, природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків
До компетенції постійної комісії належить:
-    попередній розгляд і аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку в частині відповідних питань;
-    співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;
-    здійснення контролю за використанням природних надр району, надходженням в повному обсязі податків від користувачів копалин;
-    перевірка наявності відповідних документів на розробку копалин, землекористування  та водокористування;
-    контроль за проведенням рекультивації земель;
-    здійснення інших заходів, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкування  земельних питань у районі;
-    участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання

Стаття 17
    Основними функціями постійних комісій є:
1)    організація розробки за дорученням ради або за власною ініціативою проектів рішень та інших актів, що розглядаються районною радою, попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених на розгляд іншими суб’єктами, доопрацювання окремих рішень за наслідками їх розгляду, визначення завдань щодо розробки проектів рішень чи їх структурних частин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;
2)    збір та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції відповідних постійних комісій;
3)    здійснення контролю за дотриманням та реалізацією рішень районної ради;
4)    вивчення доцільності та ефективності дій районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, які входять до відання постійних комісій, підготовка та подання відповідних висновків районної ради;
5)    участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням районного бюджету в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою забезпечення економічного та ефективного використання коштів;
6)    попередній розгляд та підготовка пропозицій щодо проектів перспективних програм соціально – економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, звітів про їх виконання.
Стаття 18
    Постійна комісія, визначена головою (заступником голови) районної ради головною з певного проекту рішення районної ради, узагальнює пропозиції інших постійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.
Стаття 19
    Постійні комісії мають право:
1)    звертатися до установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку щодо проектів рішень, які готують на розгляд районної ради;
2)    залучати установи, навчальні заклади, спеціалістів та працівників місцевих органів виконавчої влади для підготовки та експертизи проектів рішень;
3)    вносити пропозиції щодо порядку денного засідань районної ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх компетенції, визначати доповідачів (співдоповідачів);
4)    звернутися з питань віднесених до їх відання, до голови районної ради, голови районної державної адміністрації, а також органів, які утворюються районною радою, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності;
5)    вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту районної державної адміністрації про її роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівників інших місцевих органів виконавчої влади.
Стаття 20
         1. Постійні комісії з питань, що віднесені до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради, інших актів районної ради місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за дотриманням чинного законодавства, економністю  та ефективністю витрат з районного бюджету.
         2.  Усі органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов’язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм необхідних матеріалів.
         3. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.
Стаття 21
1.    Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку  контролю за додержанням рішень та інших актів, прийнятих районною радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю  витрат, що здійснюються з районного бюджету, заслуховувати керівників  управлінь, відділів районної державної адміністрації, організацій, а також органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян.
2.    На пропозицію постійної комісії керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією.
Стаття 22
1.    Звернення постійної комісії розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
2.    За дорученням районної ради, а також за власною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів районної ради, поданих у встановленому законом порядку.
Стаття 23
    Постійні комісії зобов’язані:
1)    якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень для розгляду на засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань що належать до їх відання;
2)    періодично звітувати перед районною радою про свою роботу;
3)    своєчасно виконувати доручення районної ради;
4)    вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян і своєчасно реагувати на них;
5)    у разі невиконання або неналежного виконання, головами постійних комісій своїх обов’язків, районна рада може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку передбаченому чинним законодавством.


Розділ 3. Організація  роботи постійних комісій

Стаття 24
1.    Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутня не менш ніж половина від затвердженого районною радою  загального складу комісії.
2.    Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадків коли за рішенням постійної комісії необхідно проведення закритого засідання.
3.    На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
Стаття 25
1.    Постійні комісії можуть проводити слухання з питань, що належать до її компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення  і обговорення. Слухання протоколюються, підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійної комісії. Для участі у слуханні комісія може залучати осіб, зазначених у статті 10 цього положення.
2.    Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія приймає рішення про закрите засідання.
3.    Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який є в разі присутності більше половини членів комісії, але не менше, ніж 3 члени. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводяться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.
4.    Постійні комісії повинні повідомляти голову районної ради про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш, як за тиждень до його початку.
Стаття 26
1.    За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій, більшістю голосів присутніх членів комісії, крім випадків передбачених цим положенням, шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються:
-    рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;
-    рекомендації – щодо розгляду районною радою питань, які вносяться відповідними особами і органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій.
2.    Голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії.

Стаття 27
1.    На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
1)    номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
2)    прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності. Список запрошених осіб, які присутні на засіданні;
3)    порядок денний засідання;
4)    розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також осіб, які виступали під час їх обговорення та короткий зміст їх виступів;
5)    назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;
6)    результати голосування з питань порядку денного;
7)    прийняті рішення;
8)    рекомендації, висновки.
2.    Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії.
3.    Протокол засідання комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновки комісії.
Стаття 28
1.    Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, за дорученням районної ради або за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.
2.    Голова постійної комісії зобов’язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш, як третина членів комісії. В разі, коли голова постійної комісії на вимогу її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.
3.    План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником  та секретарем з урахуванням пропозицій  членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.
4.    Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.
Стаття 29
1.    Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.
2.    Голова постійної комісії:
1)    забезпечує керівництво постійною комісією;
2)    головує на засіданні постійної комісії;
3)    забезпечує складання плану її роботи;
4)    забезпечує оперативність роботи над проектами рішень районної ради;
5)    запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії та робочих груп фахівців;
6)    підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням;
7)    організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
8)    доповідає раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше ніж один раз на рік;
9)    здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями та виконавчим апаратом районної ради;
10)    пропонує кандидатури на посаду заступника голови постійної комісії;
11)    дає доручення заступнику голови постійної комісії, секретарю, членам комісії;
12)    інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;
13)    виконує інші функції, передбачені Регламентом районної ради, рішенням районної ради, розпорядженнями районної ради та його заступника;
14)    веде прийом громадян.
3.    Голова постійної комісії разом із секретарем комісії наприкінці терміну скликання районної ради забезпечує підготовку і передачу матеріалів постійної комісії до державного архіву.
Стаття 30
1.    Постійна комісія за пропозицією її голови на своєму засіданні більшістю голосів від фактичного складу відкритим голосуванням обирає заступника голови постійної комісії;
2.    Заступник голови постійної комісії:
1)    виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;
2)    виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи постійної комісії;
3)    підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності голови постійної комісії.
Стаття 31
1.    Секретар постійної комісії обирається з числа членів комісії на її засіданні.
2.    Секретар постійної комісії:
1)    забезпечує складання плану роботу постійної комісії;
2)    веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи  її засідання;
3)    веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;
4)     контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
5)    Контролює виконання планів роботи постійної комісії.
Стаття 32
1.    Члени постійної комісії зобов’язані:
1)    бути присутніми на засіданнях постійної комісії;
2)    брати участь у роботі постійної комісії;
3)    дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій, робочих груп;
4)    виконувати доручення, визначені рішенням районної ради.
2.    Члени постійних комісій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належать до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.
Стаття 33
1.    Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням районної ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням  постійних комісій можуть вести голова районної ради або його заступник.
2.    Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, вважаються прийнятими у разі підтримання їх більшістю від загального складу комісій, що приймають участь в засіданні,  підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 34
    Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту районної ради.
Стаття 35
    Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засіданні постійної комісії можуть бути присутні запрошені представники преси, телебачення, радіо.
Стаття 36
    Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

Розділ 4. Вимоги щодо висновків і рекомендацій     постійних комісій.

Стаття 37
    Постійні комісії подають на розгляд районної ради свої висновки, рекомендації та підготовлені ними проекти рішень чи проекти інших актів (через виконавчий апарат районної ради). Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим Регламентом районної ради та цим Положенням.
Стаття 39
    Висновки постійних комісій повинні містити:
1)    обґрунтування діяльності розробки чи прийняття рішення;
2)    загальну характеристику проблем, вирішення яких сприятиме прийняттю проекту рішення;
3)    фінансово – економічне обґрунтовування в разі, якщо реалізація проекту рішення потребує матеріальних витрат;
4)    пропозиції про запровадження нової статті бюджету щодо збільшення чи зменшення надходжень
До висновку постійної комісії кожен член постійної комісії може надати свої зауваження чи окрему думку в письмовому вигляді.

З питань, які не підлягають обов’язковому розгляду на пленарному засіданні, постійні комісії приймають рекомендації.


                                  

Календар новин

<< < Січень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31