Регламент Роздільнянської районної ради шостого скликання


У К Р А Ї Н А
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту
Роздільнянської районної ради VI скликання
 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Регламент Роздільнянської ради VI скликання згідно з додатком  (додається).
2. Вважати такими, що втратило чинність, рішення районної ради від 07 липня 2006 року № 9-V «Про затвердження Регламенту Роздільнянської районної ради п’ятого скликання»  та  від 31 липня 2009 року № 340-V «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Роздільнянської районної ради п’ятого скликання».

Голова районної ради                    І.Б.Сікачин

02 грудня 2010 року
№11-VI


 


Додаток
до рішення районної ради
від 02 грудня 2010 року
№11-VI
Регламент Роздільнянської районної ради шостого скликання
1. Загальні положення
1.1. Роздільнянська районна рада (надалі – районна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України. Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства України в Одеській області, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність за свою діяльність.
1.2. Роздільнянська районна рада складається з депутатів, які обрані населенням Роздільнянського району за змішаною (мажоритарно – пропорційною) системою: половина від кількості депутатів (загального складу) обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, а половина від загального складу – за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах.
До складу районної ради входять рівні за своїми правами депутати районної ради, з числа яких обирається голова ради та його заступник.
1.3. Загальний склад районної ради визначається Одеською обласною радою відповідно до чинного законодавства.
1.4. У разі  коли  депутат,  який  обирався в багатомандатному
виборчому  окрузі,  достроково  припинив  повноваження  або   його
повноваження  достроково  припинені  на  підставах  і  в  порядку,
передбачених Конституцією та законами  України,  за
рішенням   територіальної   виборчої   комісії  обраним  депутатом
визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому
списку місцевої організації партії.  Якщо черговість для отримання
депутатського мандата вичерпана,  депутатський мандат  залишається
вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.
1.5. Регламент районної ради – це нормативно-правовий документ, затверджений рішенням ради, що регулює порядок проведення її пленарних засідань, процедури окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб районної ради.
Регламент районної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення районної ради про його затвердження і підписання головою районної ради.
1.6. Регламент районної ради затверджується рішенням районної ради. Зміни та доповнення до Регламенту районної ради вносяться у порядку, встановленому цим Регламентом.
1.7. Діяльність районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед районною радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.
1.8. Районна рада намагається досягти максимально узгодженої думки депутатів районної ради під час підготовки та прийняття рішень.
1.9. Роздільнянська районна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України.
1.10. Районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.
2. Депутати, посадові особи та органи районної ради
2.1. Депутати районної ради
2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", інші закони, що регулюють депутатську діяльність.
2.1.2. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії  районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.1.3. Депутатам   районної  ради видаються посвідчення та значки депутата районної ради
2.1.4. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
2.1.5. Участь у пленарних засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків.
2.1.6. Депутат районної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких він входить.
Поважною підставою для відсутності депутата на засіданнях районної ради чи її органів вважається виконання ним у цей же час доручень ради чи її органів, хвороба, відпустка або службове відрядження.
2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії, депутат зобов'язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову районної ради або його заступника, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії - голову комісії у тому ж порядку.
Прізвища депутатів, які пропустили без поважних причин (або не повідомили про причини пропуску) п'ять засідань сесії чи постійної комісії районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою передаються керівнику організації політичної партії, виборчого блоку, за виборчим  списком якої він обирався.
2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень районної ради чи її органів, районна рада може звернутися до організації політичної партії, виборчого блоку, за виборчим списком якої він обирався, або від якої був висунутий, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
2.1.9. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких він входить.
2.1.10. Депутат районної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи районної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
Депутат районної ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийняття рішень.
2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, зверненням чи запитанням до керівників районної ради чи її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання районної ради.
2.1.12. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.
2.2. Депутатська етика
2.2.1. Депутат, як представник інтересів територіальної громади та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;
2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, груп, окремих депутатів місцевих рад;
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.
2.3. Голова районної ради
2.3.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.
2.3.2. Повноваження, права та обов'язки голови районної ради визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Регламентом.
2.4. Заступник голови районної ради
2.4.1. Районна рада обирає з числа депутатів районної ради таємним голосуванням у межах строку її повноважень заступника голови районної ради.
2.4.2. Повноваження та обов'язки заступника голови районної ради визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад"  та іншими законами.
2.5. Президія  районної ради
2.5.1. Районна рада може утворити президію районної ради. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
2.5.2. Президія районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується рішенням районної ради.
2.5.3. До складу президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп).
2.6. Депутатські фракції
2.6.1. Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менш як 3 депутатів.
2.6.2. Повноваження депутатських фракцій є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
2.6.3. Членство депутата в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
2.6.4. Депутатські фракції не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
2.6.5. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою фракцією.
2.6.6. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.
2.7.7. Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.
2.6.8. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до секретаріату сесії районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції, даних про обрання керівника фракції.
Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації Роздільнянською районною радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної  ради даного скликання.
2.6.9. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.
2.6.10. На пленарному засіданні районної ради керівник депутатської фракції повідомляє про створення депутатської фракції, про що робиться запис у протоколі сесії.
2.6.11. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник письмово повідомляє голову районної ради.
2.6.12. Діяльність депутатської фракції припиняється:
- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;
- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;
- після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.
Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на наступному пленарному засіданні.
2.6.13. Депутатська фракція має право:
- на пропорційне представництво в постійних комісіях та тимчасових комісіях ради;
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- попередньо обговорювати будь-яке питання порядку денного сесії ради;
- на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії, але не більш одного разу;
- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені Конституцією та законами України.
2.6.14. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районної ради.
2.6.15. Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів у роботі постійних комісій та інших робочих органів районної ради.
2.6.16. За зверненням керівника депутатської фракції апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.
2.6.17. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників.
2.6.18. Апарат районної ради сприяє діяльності зареєстрованих радою депутатських фракцій, здійснює матеріально-технічне забезпечення їх діяльності.  
У разі необхідності виділення приміщення для проведення засідання депутатської фракції, її керівник повинен повідомити про це керівника апарату районної ради.
2.6.19. Керівник депутатської фракції повинен своєчасно доводити до відома районної ради рішення депутатської фракції, що стосуються діяльності ради.
2.6.20. Депутати та депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
2.7. Депутатські групи
2.7.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій, або іншими ознаками.
До складу депутатської групи повинно входити не менш  3 депутатів.
2.7.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
2.7.3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
2.7.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.
2.7.5. Депутат може входити до складу лише однієї зареєстрованої депутатської групи.
2.7.6. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.
2.7.7. Порядок реєстрації та діяльності депутатських груп, а також припинення їх діяльності визначається Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламентом районної ради в порядку, встановленому для депутатських фракцій.
2.8. Постійні комісії районної ради
2.8.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується рішенням районної ради.
2.8.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються районною радою.
Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.
2.8.3. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
2.8.4.  Районна рада утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. На першому організаційному засіданні постійної комісії з числа членів комісії обираються заступник голови та секретар постійної комісії.
2.8.5. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.
2.8.6. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Результати роботи комісії оформлюються відповідними висновками та рекомендаціями.  
 2.9. Тимчасові контрольні комісії районної ради
2.9.1. Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань. Вони подають на розгляд  районної ради звіти та пропозиції з цих питань.
Член комісії, який не погодився із затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні районної ради.
2.9.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається районною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.
2.9.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.
2.9.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів.
2.9.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.
2.9.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка її створила.
2.9.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, керівники депутатських фракцій, керівник виконавчого апарату районної ради.
               2.9.8. Органи та посадові особи ради зобов'язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень. Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.
2.10. Відповідальність районної ради, її органів, депутатських фракцій (груп) та посадових осіб
2.10.1Районна рада, її органи, депутатські фракції (групи) та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.
2.10.2. Районна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, з інших питань місцевого значення.
2.11. Помічники-консультанти депутата районної ради
2.11.1. Депутат районної ради має право мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
2.11.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника- консультанта депутата районної ради, організацію його роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
2.11.3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.
2.12. Виконавчий апарат районної ради
2.12.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень,
наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими  законами.
2.12.2. Повноваження, структура, чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату районної ради встановлюються радою за поданням її голови.
2.12.3. Виконавчий апарат районної ради:
- забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з
правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями ради та її органів;
- здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально- технічне забезпечення
діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і
зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, а саме:
- готує проекти розпоряджень голови районної ради про скликання пленарних засідань ради;
- отримує і узагальнює пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;
- здійснює контроль за підготовкою проектів  та інших документів, що пропонується для розгляду
 пленарними засіданнями ради;
- організовує попередні обговорення в постійних комісіях, а в разі необхідності – через засоби
масової інформації серед населення району, проектів рішень рад;
- здійснює контроль за доопрацюванням проектів рішень ради з урахуванням їх обговорення
в постійних  комісіях або населенням району;
- підтримує зв'язок з депутатами районної ради, повідомляє депутатів про проведення
пленарних засідань постійних комісій ради та про інші заходи за їх участю, уточнює  можливості
депутатів брати в них участь;
- збирає пропозиції, складає і погоджує списки осіб, яких необхідно запросити на  пленарне засідання  та засідання постійних комісій , запрошує та реєструє прибуття запрошених на засідання постійних комісій ради та інші заходи;
- здійснює інші заходи, передбаченні планами підготовки і проведення пленарних засідань ради;
- здійснює контроль за доопрацюванням прийняття радою рішення;
- здійснює контроль за роботою із запитами, зауваженнями, запитаннями і пропозиціями депутатів
районної ради, що надійшли до ради;
- оформляє інформаційний бюлетень ради;
- оформляє протоколи пленарних засідань ради.
2.12.4. Голова районної ради затверджує відповідні штатні розписи  виконавчого апарату районної ради, призначає та звільняє його працівників.
Проходження служби у виконавчому апараті регулюється Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами.
2.13. Засоби масової інформації районної  ради
2.13.1. Районна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення.
2.13.2. Редактор  (головний  редактор)  друкованого  засобу масової
інформації є керівником редакції, уповноваженим на те  засновником
(співзасновниками).
2.13.3.Редактор (головний редактор) призначається на
посаду  і  звільняється  з  посади  в    порядку,    встановленому
засновником (співзасновниками) у статуті  редакції  відповідно  до
чинного законодавства України про працю.
2.13.4. Редактор  (головний  редактор)  керує  діяльністю  редакції в
межах  повноважень, визначених її статутом, представляє редакцію у
відносинах  із засновником (співзасновниками), видавцем, авторами,
державними органами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами,
а  також  у  суді  і третейському суді та несе відповідальність за
виконання  вимог,  що  ставляться до діяльності друкованого засобу
масової  інформації,  його  редакції відповідно до цього Закону та
інших актів законодавства України.
2.13.5. Підбір кандидатів на посаду керівника проводиться на конкурсній основі.
       2.13.5 Порядок організації роботи редакції засобу масової інформації, засновником  (співзасновником) якого є районна рада, визначається його статутом, якій затверджується рішенням районної ради.
3. Організація роботи районної ради
3.1. Планування роботи районної ради
3.1.1. Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого районною радою.
3.1.2. План включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.
3.1.3. Проекти планів роботи районної ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутатів, районної державної адміністрації.
3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи районної ради покладається на голову районної ради.
3.2. Сесія районної ради
3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань районної ради, засідань президії районної ради, а також засідань постійних комісій районної ради.
3.2.2. Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У разі надходження відповідно оформленої документації щодо відведення земельних ділянок, сесія проводиться не рідше одного разу на місяць.
3.2.3. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної  ради.
3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.
3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
3.3. Порядок підготовки сесії районної ради
3.3.1. Порядок підготовки сесії районної ради встановлюється відповідним планом.
3.3.2. План підготовки сесії районної ради оформляється у вигляді  розпорядження районної ради.
3.3.3. Планом підготовки визначаються остання дата прийому проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення: засідань президії районної ради, окремих та спільних засідань постійних комісій районної ради, остання дата прийому проектів рішень, терміни доопрацювання зауважень і доповнень авторами проектів рішень, а також термін  повернення їх до виконавчого апарату районної ради, про що повідомляються районна державна адміністрація та інші зацікавлені установи.
3.3.4. Питання, внесені на розгляд сесії відповідно до пункту 3.5.2.  цього Регламенту, згідно з планом підготовки сесії, попередньо розглядаються на окремих і спільних засіданнях постійних комісій районної ради, засіданні президії районної ради.
 3.4. Порядок скликання сесії районної  ради
3.4.1. Сесії скликаються головою районної ради, або у разі неможливості ним скликати сесію районної ради - заступником голови, який виконує його обов’язки на період  відсутності.
3.4.2. У разі немотивованої відмови голови районної ради сесія скликається заступником голови районної ради.
Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання разом з планом підготовки сесії, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу районної ради, постійною комісією або головою районної державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.
У такому випадку сесія районної ради повинна бути скликана у двотижневий термін.
Планом підготовки визначаються остання дата прийому проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення: засідань президії районної ради, окремих та спільних засідань постійних комісій районної ради, остання дата прийому проектів рішень, терміни доопрацювання зауважень і доповнень авторами проектів рішень, а також термін  повернення їх до виконавчого апарату районної ради, про що повідомляються районна державна адміністрація та інші зацікавлені установи.
3.4.3. Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником, який його заміщує у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження.
У разі скликання сесії у порядку, передбаченому пунктом 3.4.2. цього Регламенту, рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії або рішення групи депутатів за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.
3.4.4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії районної ради.
3.4.5. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про основні питання, які рекомендуються на розгляд районної ради, депутати повідомляються виконавчим  апаратом районної ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.
3.4.6. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів під час проведення спільних та окремих засідань постійних комісій районної ради по обговоренню порядку денного сесії, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії, а у виняткових випадках - у день проведення сесії.
3.4.7. У разі запровадження в Україні або на території Одеської області воєнного або надзвичайного стану районна рада збирається на сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму.
У такому разі президія чи апарат районної ради повідомляють про місце проведення засідань районної ради.
3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії
3.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.
3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатським фракціями, депутатами, головою районної державної адміністрації по мірі надходження до апарату районної ради, але не пізніш дати обумовленої планом підготовки сесії.
Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії.
Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту ініціатором законотворчої діяльності.
3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та проекти рішень розглядаються постійними комісіями районної ради, президією районної ради та, у разі необхідності, депутатськими фракціями (групами) у порядку визначеному пунктом 3.3.3. даного Регламенту.
3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, схвалені рішеннями президії районної  ради та постійних комісій районної ради.
3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій визначених даним Регламентом.
Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніш як за один день до проведення пленарного засідання сесії районної ради з обов'язковим розглядом профільною комісією районної ради.
3.5.6. Розгляд питання порядку денного сесії районної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення районної ради не допускається.
3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії районної ради готується виконавчим апаратом районної ради за узгодженням з головою районної ради з урахуванням вимог пункту 3.6.13. цього Регламенту.
3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні районної ради у письмовій формі з доданням проекту рішення.
Винесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише при наявності тексту проекту рішення районної ради за згодою не менш як половини депутатів від загального складу районної ради.
На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов'язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням. Питання пов’язані із управлінням майном спільної власності територіальних громад району обов’язково повинні мати позитивний висновок профільної постійної комісії.
3.5.9. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання президії чи постійних комісій районної ради неможливо, голова районної ради своїм розпорядженням надає доручення виконавчому апарату районної ради, згідно із Положенням про виконавчий апарат районної ради, щодо підготовки  рекомендованого порядку денного сесії районної ради.
3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради
3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує керівник виконавчого апарату районної ради у строки визначені планом підготовки сесії, затвердженим розпорядженням голови районної ради.
3.6.2. Проекти рішень районної ради з попереднім письмовим погодженням юридичного відділу виконавчого апарату районної ради та, у разі необхідності, профільних відділів районної ради і інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, передаються на розгляд постійної комісії не пізніш, як за 3 дні до дати їх проведення для підготовки відповідних висновків та рекомендацій та доводяться до відома депутатів у день проведення засідання постійних комісій районної ради.
Постійні комісії районної ради у триденний термін повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю).
3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії районної ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень із вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадськістю. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій районної ради.
3.6.4. Проект рішення районної ради повинен складатись з таких частин:
- мотивуючої - в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.
3.6.5. До проекту рішення районної ради додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій районної ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації, а також електронна копія проекту рішення районної ради, додатків до проекту рішення та пояснювальної записки.
3.6.6. Проект рішення районної ради повинен мати погоджувальні візи автора проекту, голови відповідної постійної комісії районної ради, завідувача  юридичним відділом виконавчого апарату районної ради, керівника виконавчого апарату районної ради та заступника голови районної ради.
Проект рішення районної ради, підготовлений відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації, повинен мати погоджувальні візи автора проекту, юридичного відділу апарату райдержадміністрації, заступника голови районної державної адміністрації.
Проекти рішень районної ради, якими передбачається використання коштів районного бюджету Роздільнянського району, обов’язково розглядаються постійною комісією районної ради з бюджету, банківської діяльності та фінансово-економічних питань та за результатами розгляду візуються головою профільної постійної комісії.
У разі необхідності проект рішення районної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.
Проект рішення, підготовлений іншими ініціаторами оформляється та вноситься до районної ради в порядку, передбаченому цим Регламентом.
Порядок візування проекту рішення районної ради встановлюється керівником виконавчого апарату районної ради.
3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розмішуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.
3.6.8. Візування проекту рішення районної ради є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту рішення районної ради.
3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.
Всі зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради, висловлені під час його обговорення на засіданні президії районної ради, постійних комісій районної ради, надсилаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії не пізніше ніж у триденний термін з дня їх розгляду на засіданнях.
Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, доопрацювання проекту рішення та надання його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.
У разі неврахування будь-яких зауважень до проекту рішення ініціаторами розгляду даного питання порядку денного сесії надається відповідна пояснювальна записка.
3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради спільно з  виконавчим апаратом районної ради.
3.6.11. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення районної ради за дорученням голови районної ради може бути додатково розглянутий на засіданнях президії районної ради, постійних комісій районної ради.
3.6.12. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні районної ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання, після чого апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.
3.6.13. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою голови районної ради.
3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету
3.7.1. Програма соціально-економічного розвитку району та районний бюджет, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою.
3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально- економічного розвитку району та районного бюджету визначається чинним законодавством.
3.7.3. Проекти рішень районної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією не пізніш як за 20 днів до сесії.
Програма соціально-економічного розвитку району на наступний рік подається до районної ради одночасно з проектом районного бюджету Роздільнянського району на відповідний бюджетний рік.
3.7.4. Районна державна адміністрація не менш як два рази на рік доповідає районної раді про хід виконання програми соціально-економічного розвитку району  (за підсумками першого півріччя  та року).
3.7.5. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою.
3.7.6. Матеріали по проектах рішень щодо програми соціально- економічного розвитку району та районного бюджету, звітів про їх виконання, а також відповідні висновки та рекомендації постійних комісій ради депутати можуть отримати за 3 дні до розгляду на сесії районної ради.
3.7.7. Рішення про внесення змін, уточнень та доповнень до районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку та про використання бюджетних коштів протягом бюджетного року приймаються в порядку, встановленому радою при прийнятті рішень з даних питань.
3.7.8. Контроль за виконанням програми соціального-економічного розвитку району та районного бюджету здійснює районна рада.
3.8. Розгляд та затвердження питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району
3.8.1. Пропозиції щодо розгляду на сесії районної ради питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, вносяться посадовими особами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту.
3.8.2. Під час підготовки проектів рішень районної ради, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, обов'язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії.
3.9. Робочі органи сесії районної ради
3.9.1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів районної ради.
3.9.2. Лічильна комісія утворюється у кількості 3 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення таємного голосування та визначення його результатів. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї політичної партії (блоку).
Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.
Лічильна комісія:
- організовує підготовку та проведення таємного голосування;
- підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;
- повідомляє районну раду про підсумки таємного голосування;

-  здійснює підрахунок голосів.
3.9.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів районної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії.
Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районною радою.
Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.
Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них районної раді.
У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення районної ради.
3.9.4. Секретаріат сесії утворюється районною радою на другій сесії районної ради на термін її повноважень з числа депутатів районної ради у кількості 2 осіб, про що приймається відповідне рішення районної ради.
Секретаріат сесії районної ради:
- складає список осіб, які записалися на виступ і не є депутатами районної ради;
-   реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні пропозиції щодо проектів рішень районної ради з питань порядку денного сесії, а також, у разі надходження, письмові запитання доповідачів та співдоповідачів, інформує районну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії;
- виконує інші доручення районної ради.
Зміни до складу секретаріату сесії приймаються у разі потреби відповідним рішенням районної ради.
Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає районній раді.
3.9.5. Виконавчий апарат районної ради:
- за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;
- проводить реєстрацію депутатів та запрошених;
- організовує ведення протоколу та аудиозапис пленарного засідання, веде протокол пленарного засідання;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Положенням про виконавчий апарат районної ради, яке затверджується головою районної ради;
- виконує інші доручення районної ради.
3.10. Пленарні засідання районної ради
3.10.1. Пленарні засідання районної ради, як правило, є відкритими.
3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.
Список запрошених складається виконавчим апаратом районної ради та узгоджується з головою районної ради.
До списку запрошених обов'язково включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.
Під час пленарного засідання районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.
3.10.3. На певний строк чи на весь період повноважень районної ради можуть бути акредитовані представники преси у порядку передбаченому чинним законодавством та відповідним Положенням, затвердженим розпорядження голови районної ради. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали сесії, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення районної ради.
У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту районна рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.
Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації  при районної раді затверджується розпорядженням голови районної ради.
     3.10.4. У разі необхідності більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів районною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.
У такому разі районна рада приймає рішення про можливість (неможливість) публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.
3.10.5. На закритому засіданні районної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.
3.10.6. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається головою районної ради.
Для депутатів визначаються постійні місця,  які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.
3.10.7. Районна рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.
Запрошення на засідання районної  ради здійснюється особою, визначеною головуючим.
3.11. Ведення пленарних засідань районної ради
3.11.1. Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної ради або його заступник. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням районної ради - один з депутатів районної ради.
3.11.2. Головуючий на засіданні:
- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;
- виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань;
- інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу районної  ради;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам районної ради та особам, які записалися для виступу і не є депутатами районної ради при наявності відповідної згоди депутатського корпусу;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;
- оголошує офіційні повідомлення;
- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;
- підписує протокол сесії;
- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.
3.11.3. Головуючий на засіданні має право:
- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;
- ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;
- скликати у разі необхідності редакційну комісію.
3.11.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.
3.11.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.
3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається районною радою.
Засідання районної ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів.
Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена  у будь-який момент головуючим самостійно.
3.11.7. Після відкриття сесії, на початку пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.
3.11.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання районної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.
3.11.9. На розгляд пленарного засідання районної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.
3.11.10. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.
3.11.11. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.
3.11.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.
У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення районної ради є недійсним.
3.11.13. По завершенню пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для інформаційного повідомлення секретаріату сесії  щодо депутатських запитів та звернень, які надійшли до секретаріату сесії, а також виступів депутатів районної ради із заявами і повідомленнями. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення з них не приймаються.
3.12. Організація розгляду питань
3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради включає до себе:
- включення питання до порядку денного сесії:
- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;
- виступи депутатів;
- виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);
- оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;
- прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу;
- внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;
- заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);
- уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;
- виступи депутатів з мотивів голосування;
- прийняття рішення районної  ради в цілому.
3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається районною радою.
Час, який надається для доповіді, не може бути більше 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю до 5 хвилин, для інших виступів – до 3 хвилин.
Під час обговорення проекту рішення районної ради або з іншого приводу депутатам районної ради, які бажають поставити запитання, необхідно підняти руку, після чого головуючий на пленарному засіданні чітко називає прізвище, ім’я та по батькові депутата.
3.12.3. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою  районної ради.
3.12.4. Доповіді, співдоповіді, виступи проголошуються з трибуни. Репліки, заяви, запитання депутатів районної ради – з робочого місця.  
3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.
3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.
3.12.7. На пленарному засіданні районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово уповноваженим виступити від постійних комісій районної ради,  депутатських фракцій (груп) та депутатам.
Головуючий на засіданні за згодою районної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.
3.12.8. Запрошені на сесію районної ради особи, які не є депутатами районної  ради, місцеві голови, можуть подати до секретаріату сесії заяву про надання слова на пленарному засіданні з будь- якого питання порядку денного після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретаріатом сесії, а особа, яка її внесла, вноситься до списку осіб, що виявили бажання виступити, який подається головуючому на засіданні. За згодою депутатів районної ради головуючий надає право виступити або зробити запитання в залі.
3.12.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз.
3.12.10. Депутатська фракція (група) має гарантоване право на виступ свого представника з питання порядку денного навіть після прийняття рішення про припинення обговорення.
3.12.11. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районної радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням.
3.12.12. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
3.12.13. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних га насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов'язаний попередити промовця.
Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.
3.12.14. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.
При необхідності районної рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.
3.12.15. У будь- який момент районна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.
Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.
3.12.16. Районна  рада може приступити до голосування по проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.
3.12.17. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення районної ради допускається тільки після прийняття його за основу.
Секретаріат сесії Автор зобов'язаний запротоколювати надані пропозиції письмово.
3.12.18. Проект рішення районної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради.
3.12.19. У разі наявності альтернативних проектів рішення районної ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення районної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів від загального складу ради, вважається прийнятим за основу.
3.12.20. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.
Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.
3.12.21. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради районна рада приймає проект рішення районної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.
3.12.22. У разі, якщо проект рішення районної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення районної ради.
3.12.23. У разі, якщо варіант проекту рішення районної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення районної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.
3.12.24. Проект рішення, за ініціативою будь-кого з депутатів, який при проведенні голосування не прийнятий, може бути повернутий для повторного розгляду,  якщо за це проголосувала більшість депутатів районної ради, присутніх на пленарному засіданні.
3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення
3.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите, поіменне або таємне голосування.
3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.
3.13.3. Відкрите голосування проводиться підняттям руки. Відкрите голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують.
3.13.4. Після закінчення  голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття рішення.
3.13.5. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною депутатів, які взяли участь у голосуванні.
3.13.6. Результати поіменного голосування можуть бути опубліковані у газеті "Вперед" за рішенням районної ради.
3.13.7. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
3.13.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата.
3.13.9. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
3.13.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.
3.13.11. Результати таємного або поіменного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени.
В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає процедурне рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.
3.13.12. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.
3.13.13. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.
Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в депутатських фракціях (групах), постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.
3.13.14. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
3.13.15. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.
3.13.16. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
3.13.17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.
3.13.18. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.
У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів від загального складу депутатів ради.
3.13.19. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.
3.13.20. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями районної ради, а у разі необхідності, депутатськими фракціями (групами), чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов'язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також районної раду.
3.14. Протокол,  аудиозапис сесії районної ради
3.14.1. Сесія  районної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є завідувач загальним відділом виконавчого апарату районної ради.
3.14.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретаріат сесії, лічильна комісія (у разі проведення виборів), питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
3.14.3. Ведеться аудиозапис сесії районної ради. Аудиозапис сесії здійснює виконавчий апарат районної ради.
3.14.4. Запис виступів на пленарному засіданні районної ради на електронному носії зберігається до виготовлення протоколу сесії.
3.14.5. Загальний відділ апарату районної ради веде справу по кожній сесії районної ради, яка включає:
- перелік документів, що входять до справи сесії;
- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;
- протокол сесії;
- рішення районної ради;
- проекти рішень районної ради та інших матеріалів до них;
- висновки депутатських фракцій (груп), постійних комісій районної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;
- результати поіменного, таємного голосування ( у разі його проведення);
- тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;
- депутатські запити і відповіді на них.
3.14.6. Протокол, справа сесії районної ради оформляється загальним відділом виконавчого апарату районної ради. Протокол сесії виготовляється в 30 денний строк.  Протокол сесії, справа сесії - пронумеровується та прошнуровується.
3.14.7. Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться в апараті районної ради, а потім передаються до районного державного архіву для постійного зберігання.
4. Акти районної ради
4.1. Порядок введення в дію рішень районної  ради
4.1.1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.
4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради районна рада може:
- прийняти рішення;
- повернути його на доопрацювання;
- перенести його розгляд на наступне засідання районної ради;
- відхилити проект.
4.1.3. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.
Рішення районної ради з незазначеним у ньому терміном дії є чинним нормативно- правовим актом до його призупинення чи скасування.
Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
Рішення районної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.
4.1.4. Рішення районної ради через 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також у разі необхідності  публікується у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено районною радою.
4.1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання управліннями, відділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадянами району.
4.1.6. Запропоновані в рішеннях районної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районної раді в зазначений у рішенні термін.
4.1.7. Рішення районної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.
4.1.8. Районна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване чи зупинене рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття такого рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.
4.2. Контроль за виконанням рішення районної ради
4.2.1. Організація виконання рішень районної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.
4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії районної ради, або посадові особи, зазначені у цих рішеннях.
4.2.3. Зняття з контролю рішень районної ради чи окремих їх  пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях районної ради за поданням відповідних постійних комісій або посадової особи, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення.
У разі, якщо контроль за виконанням рішення районної ради покладено на декілька постійних комісій районної ради, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх постійних комісій, на які покладений контроль.
4.2.4. У разі необхідності рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту на сесії районної ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку.
4.2.5. Рішення районної ради про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється  відповідним рішенням районної ради.
4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно підсумків виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі.
Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи.
4.3. Доручення ради та її органів
4.3.1. За рішенням районної ради або її органів, а також голови районної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.
4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.
4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов'язковим.
4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов'язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.
5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень
5.1. Депутати районної ради відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 11 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право депутатського запиту.
5.2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради та підтримана радою вимога депутата до голови, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів районної  державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.
5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі голові районної ради через апарат  районної ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.
Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до відповідного управління, структурного підрозділу тощо.
5.4. Одночасно депутат районної ради може внести не більше двох запитів.
Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається районної радою після надання висновку профільної постійної комісії.
5.5. Районна рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від фактичної кількості депутатів,  повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.
Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.
5.6. Секретаріат сесії районної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні районної ради передає його виконавчому апарату районної ради.
5.7. Виконавчий апарат районної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.
5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений районної радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову районної ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.
Виконавчий апарат районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.
5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
5.11. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту.
5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні районної ради, текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюються серед депутатів не пізніше як за 3 дні до їх розгляду на пленарному засіданні.
5.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.
5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит, за поданням ініціатора, виконавчий апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. У разі відсутності цих осіб без поважних причин та без повідомлення про причини відсутності, розгляд депутатського запиту проводиться за їх відсутністю.   
5.15. За результатами обговорення депутатського запиту районної рада приймає рішення.
5.16. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
5.17. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі  вимога  депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
5.18.  Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
5.19.  Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цього Регламенту.
6. Розгляд питання про ініціювання відкликання депутата на сесії районної ради
6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.
6.2. Виконавчий апарат районної  ради у триденний термін направляє рішення ради до районної виборчої комісії.
7. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради
7.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV.
7.2. Регуляторний акт – це:
- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання;
-  інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно- правовим актом.
7.3. З метою реалізації  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію  з питань регуляторної політики, підтримки і розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення (далі – відповідальна  комісія).
7.4 . За поданням відповідальної постійної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, районна рада має внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у районній газеті “Вперед” не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.
7.5 . Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною  радою покладається на розробників проектів.
7.6 . Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
7.7 . Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
7.8 . За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:
- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;
- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.
У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії районної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.
7.9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
7.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 7.4, 7.6., фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.
7.11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
  Проект рішення подається обов’язково з офіційним висновком щодо регуляторності проекту рішення.
7.12 . Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.
Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.
7.13 . На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу  відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.
7.14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.
7.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
7.16 . У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами  місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.
7.17 . Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.
7.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується апаратом районної ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районної державній адміністрації - районною державною адміністрацією.
7.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради.
7.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.
7.21 . Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.
Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.
Щорічний звіт голови районної ради публікується в районній газеті “Вперед”.
8. Чинність Регламенту районної ради
8.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту районної ради
8.1.1. Регламент районної ради визначає організацію та порядок діяльності районної ради і її органів.
8.1.2. Процедурні питання, неврегульовані законом чи цим Регламентом, вирішуються районною радою, виходячи з необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.
8.1.3. Регламент районної ради є обов'язковим для виконання районною радою та її органами, а також в межах повноважень районної ради - для підприємств, організацій і установ, розташованих на території району.
8.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються районною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів районної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття.
8.2. Порядок скасування Регламенту районної ради
8.2.1. Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути зупинена або припинена за рішенням районної ради або у випадках, в порядку та з підстав, передбачених законами України – за рішенням інших органів у межах їх компетенції.
    

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30