Звіт про роботу відділу «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» за I квартал 2013 року.

Відділ «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді»

м. Роздільна, вул. Свердлова, 2

 

                   Звіт

про роботу відділу «Трудовий архів

при Роздільнянській районній раді»

за I квартал 2013 року.

 

1. Основні організаційні заходи

1.1. Відділ «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» проводить роботу по забезпеченню збереженості, державному обліку документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, їх використання та забезпечення соціально-правових інтересів громадян.

Робота проводиться згідно Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Закону України «Про звернення громадян». Витримуються строки надання відповідей, прийом громадян проводиться в дні та години найбільш сприятливі для відвідувачів.

1.2. Здійснено заходи щодо виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, Постанов, Розпоряджень та Доручень Кабінету Міністрів України, Наказів Держкомархіву України, Розпоряджень державних адміністрацій, Рішень рад.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», відділом «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» щотижня проводиться прийом громадян (вівторок, п’ятниця – з 08.30 до 13.00 год.)

1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних записок, інформацій та ін., результати їх розгляду.

Робота не проводилась.

1.4. Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та перелік розглянутих питань.

Робота не проводилась.

1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Робота не проводилась.

1.6. Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій і міських архівів.

Перевірок – 0.

Надана методична допомога з метою усунення порушень та покращення збереженості архівних документів та прийнята участь у роботі з експертизи цінності документів, надано рекомендації по упорядкуванню документів з особового складу:

 1. 1.- Мале приватне підприємство «Л’ Клас»;
 2. 2.- Приватне підприємство «Мамалюк»;
 3. 3.- ОВК одномандатного виборчого округу №139;
 4. 4.- ТОВ «Регіонтехносервіс»;
 5. 5.- ТОВ «Компанія Кристал»;
 6. 6.- Районний благодійний фонд «Милосерддя та здоров’я»;
 7. 7. ТОВ «Роздільнянське «ремонтно - транспортне»;
 8. 8.ВАТ «Агрохімсервіс».

1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими установами.

Робота не проводилась.

1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.

Робота не проводилась.

1.9.Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна кількість).

               Для зберігання документів, що не входять до складу НАФ, функціонує відділ «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді»

ІІ. Забезпечення збереженості та державний облік документів

Приміщення Відділу «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» забезпечено внутрішньою протипожежною сигналізацією, температура у приміщенні відповідає нормам.

2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів.

З метою покращення умов зберігання документів, розміщення їх в архівосховищах, перевірки наявності та розміщення їх в архівосховищах, проведено слідуючу роботу:

-          ремонт справ – 4;

-          пронумеровано аркушів – 93.

Щомісяця, згідно плану роботи відділу «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» проводиться контроль за наявністю та фізичним станом документів в архівосховищах. Документи розміщені на стелажах, з оптимальним використанням площ.

2.2. Станом на 13.03.2013 року у відділі «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» налічується: 82 фонди та 5410 одиниць зберігання.

За I квартал 2013 року прийнято 7 нових фондів 166 одиниць зберігання:

 1. 1.фонд № 76- Т

Мале приватне підприємство «Л’Клас» -1 од. зб. (2008 - 2012 р. р.);

 1. 2.фонд № 77-Т

Приватне підприємство «Мамалюк». – 2 од. зб.(2008 – 2012 р. р.);

 1. 3.фонд № 78-Т

ОВК одномандатного виборчого округу № 139 - 2 од. зб. (2012 р.);

 1. 4. фонд № 79 – Т

ТОВ «Регіонтехносервіс» - 1 од. зб. (2009 – 2012 р. р.);

 1. 5.Фонд № 80 –Т

ТОВ «Компанія Кристал» – 4 од. зб. (2003 - 2012 р. р.);

 1. 6.фонд № 81 – Т

Районний благодійний фонд «Милосердя та здоров’я» -1 од. зб. (1989 р.);

 1. 7.фонд № 82-Т

ТОВ «Роздільнянське «ремонтно - транспортне» - 155 од. зб. (1970 – 2010 р. р.).

     Також відділом «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» прийнято документи на тимчасове зберігання окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №139 Одеської області з виборів народних депутатів України, у кількості:

- 190 (сто дев’яносто) коробок (2012 р.);

- 12 (дванадцять) пакунків (2012 р.).

 

2.3. Відомості про кількість виявлених документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України – не виявлено.

 

Ш.  Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описання документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізація.

Робота не проводилась.

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких проводилася у звітному році; етапи роботи з підготовки видань у звітному році.

Робота не проводилась.

3.3. Впровадження в архіві автоматизованих інформаційно-пошукових систем.

Робота не проводилась.

 1. IV.Формування НАФ. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах установ, підприємств і організацій.

4.1. Кількість погоджених архівом положень про архівні підрозділи, діловодні служби, експертні комісії, інструкцій з діловодства. Кількість погоджених архівом номенклатур справ підприємств, установ і організацій-джерел комплектування архівів, окремо – кількість погоджених номенклатур справ інших підприємств, установ і організацій.

Робота не проводилась.

4.2. Кількість здійснених комплексних, тематичних та контрольних перевірок роботи з документами в установах, організаціях і підприємствах.

Робота не проводилась.

4.4. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і архівних підрозділів, їхня тематика.

Робота не проводилась.

V. Використання інформації документів НАФ.

5.1. За звітний період поточного року до відділу «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді» надійшло 55 запитів, з них:

Вирішено позитивно – 48 або 87,3 %

Відмовлено у задоволенні – 2 або 3,6 %

Надіслано за належністю згідно п. 3 ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» – 2 або 3,6%.

У стадії розгляду – 3 або 5,5 %.

Найбільше запитів надходить по фондам:

- ВАТ «Степове»;

- СВК «Правда»;

- ВАТ «Благодатне».

 

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій; інших форм використання інформації документів НАФ, які були здійснені у звітному році.

Робота не проводилась.

5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися користувачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних користувачів.

Робота не проводилась.

5.4. Кількість виданих од. зб., якими користувались у читальному залі.

Робота не проводилась.

5.5. Назви збірників документів, над підготовкою яких працював архів; етапи виконаних робіт у звітному році.

Робота не проводилась.

5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ

Робота не проводилась.

5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на поліпшення організації роботи із зверненнями громадян у напрямку активізації роботи з соціального захисту, заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних, надання консультацій і роз’яснень з найбільш актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ, запровадження консультативних веб-сторінок “Звернення громадян” на офіційних веб-порталах, ведення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань).

Робота не проводилась.

5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.

До відділу надійшло – 55 запитів.

5.9. Копії міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав, укладені упродовж року.

Робота не проводилась.

5.10. Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі архівної справи.

Робота не проводилась.

5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори та участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва упродовж року (поточного року/звітного періоду).

Робота не проводилась.

5.12. Форми співробітництва зі ЗМІ, кількість опублікованих статей за документами архівів, прес-конференцій, інтерв’ю, опублікованих на сторінках періодичної преси, виступів по радіо та телебаченню.

Робота не проводилась.

5.13. Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються на платній основі.

Робота не проводилась.

     Аварій, нещасних випадків, професійних захворювань за звітний період у відділі «Трудовий архів при Роздільнянській районній раді » не було.

 

 

Завідувач відділом

«Трудовий архів при

Роздільнянській районній раді»                                                            А.В. Штувбейна

Календар новин

<< < Жовтень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31